Psicodiagnòstic

 

Cobreix diferents àrees de diagnòstic:

   • Àrea de personalitat bàsica: exploració i avaluació dels trets essencials de personalitat.

   • Àrea intel·lectual i cognitiva: avaluació del funcionament de les capacitats cognitives com l'atenció, la memòria, el llenguatge i el raonament.

   • Àrea afectiva i de comunicació: avaluació de les capacitats relacionals i afectives.

   • Àrea clínica: avaluació d'eventuals problemes clínics (angoixa, depressió, estres).